Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Szlakami kurierów przez zielone granice

Treść

W dniu 1 marca 2013 roku w Nowym Targu, pomiędzy Związkiem Euroregion "Tatry" a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Piwnicznej –Zdroju, została zawarta umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. „Szlakami kurierów przez zielone granice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju Partnerem Mikroprojektu jest Miasto  Stara Lubovna, realizujący projekt komplementarny pn. „Wspomnienia na kurierskich szlakach” Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu, Podkomitet Monitorujący, przyznał na dofinansowanie przedmiotowego projektu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 35 588,65 EURO co stanowi 85% całkowitej wartości mikroprojektu. Współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 4 186,90 EURO co stanowi 10 % całkowitej wartości projektu. Wkład własny Beneficjenta tj. Miejsko-Gminnego Ośródka Kultury w Piwnicznej –Zdrój wynosi 2 093,45 EURO , co stanowi 5% całkowitej wartości mikroprojektu.   Termin realizacji mikroprojektu od 1 marca 2013 roku do 28 lutego 2014roku.   Cel Główny; Stworzenie i rozwój kompleksowego produktu turystycznego o wymiarze transgranicznym poprzez wykorzystanie walorów turystyczno-krajobrazowych i spuścizny historycznej regionu. Cele szczegółowe: 1.Uatrakcyjnienie i poprawa warunków na istniejących „szlakach kurierskich” na terenie Gminy Piwniczna –Zdrój poprzez utworzenie miejsc odpoczynku na ich przebiegu. 2.Wzmocnienie i budowanie współpracy opartej na dziedzictwie historycznym poprzez stworzenie miejsca edukacyjno-integracyjnego w postaci izby pamięci oraz organizację konferencji naukowej. 3.Stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej poprzez organizacje rajdów turystycznych „szlakiem kurierów przez zielone granice” Zaplanowane działania: 1. Utworzenie i wyremontowanie miejsc wypoczynku na przebiegu szlaków kurierskich na terenie Miasta i Gminy Piwniczna –Zdrój.  Miejsca odpoczynku (m.in. ławeczki) zlokalizowane będą  na przebiegu szlaku żółtego na Niemcowej k. kapliczki oraz szlaku czerwonego na Suchej Dolinie w okolicy pomnika - miejsce to stanie się punktem corocznych spotkań polsko-słowackich podczas organizowanych rajdów. 2. Stworzenie izby pamięci poświęconej kurierom w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Piwnicznej Zdroju.   Adaptacja pomieszczenia polegać będzie na pomalowaniu, wyposażenia w system wystawienniczy. Ponadto w ramach działania wykonane będą  następujące czynności: zebranie materiałów źródłowych i dokumentacji historycznej, przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz konspektu lekcji o działalności kurierskiej w wersji PL-SK, przygotowanie wystawy,  organizacja konferencji naukowo-historycznej poświęconej działalności kuriersko –przerzutowej z udziałem  prelegentów z IPN w Polsce i ich odpowiedników ze Słowacji. 3. Organizacja rajdu turystycznego „Szlak kurierów” Zorganizowany zostanie rajd turystyczny. Wezmą w nim udział: młodzież szkolna, seniorzy zarówno z Polski i Słowacji. Na szlakach, dla młodziezy szkolnej, przeprowadzone zostaną przez nauczycieli – opiekunów gry terenowe z wiedzy historycznej. Po wyznaczonych szlakach (od strony słowackiej i polskiej) uczestniczy wyrusza aby spotkać się na Suchej Dolinie przy pomniku upamiętniającym kurierów.   Partner projektu Miasto Stara Lubovna, w okresie III.2013-II.2014r.,  realizuje projekt komplementarny pn. „Wspomnienia na kurierskich szlakach”.  Działania Partnera skierowane są na zwiększenie aktywności seniorów i integrację z młodym pokoleniem (spotkania w parku seniora, weekendowe seminaria, rajdy na szlakach typu nordic walking). Ponadto Miasto Stara Lubovna wyznaczy i oznakuje szlak kurierski po słowackiej stronie, który połączy się ze szlakiem kurierskim po stronie polskiej. Opublikuje mapę, zrealizuje film o wspomnieniach kurierów, utworzy park seniora – miejsce spotkań i aktywności seniorów. Przygotuje konferencje promującą projekt.     Dzięki realizacji projektu powstanie złożony, kompleksowy i konkurencyjny transgraniczny produkt turystyczny budowany na bazie największych atrakcji pogranicza: przyroda, krajobraz, infrastruktura turystyczna(szlaki), dziedzictwo historyczno-kulturowe. Działania angażujące Partnerów, odbiorców projektów (różne grupy wiekowe), elementy edukacyjne tworzą nowa platformę współpracy dla różnych instytucji i osób m.in. muzea, historycy, przewodnicy, nauczyciele, młodzież szkolna. Dzięki temu jego efekty i zdobyte doświadczenia służyć będą przez kolejne lata – dając początek innym przedsięwzięciom.

***********************************************************************************************************

16.01.2014r.

„Szlakami kurierów przez zielone granice” to tytuł projektu realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Głównym celem projektu było stworzenie i rozwój kompleksowego produktu turystycznego o wymiarze transgranicznym poprzez wykorzystywanie walorów turystyczno-krajobrazowych i spuścizny historycznej regionu. Dzięki realizacji projektu powstał złożony, kompleksowy transgraniczny produkt turystyczny budowany na bazie atrakcji pogranicza.

W ramach realizowanego projektu utworzono i wyremontowano miejsca odpoczynku na Suchej Dolinie przy pomniku upamiętniajacym poległych kurierów oraz na szlaku żółtym na Niemcowej, stworzono izbę pamięci poświęconą kurierom w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury , zorganizowano Rajd Szlakami kurierów przez zielone granice oraz zorganizowano konferencję naukowo-historyczną poświęconą działalności kuriersko-przerzutowej, która odbyła się 15 stycznia 2014 r. Na konferencji zaprezentowana została prezentacja projektu realizowanego przez MGOK oraz przez partnera słowackiego Miasto Stara Lubovnia projektu pod nazwą „Spominky na slovensko-pol’ske kuriérske chodničky”. Prelekcje wygłosili piwniczański historyk mgr Mieczysław Łomnicki na temat „Piwniczańscy kurierzy i przewodnicy oraz organizatorzy przerzutów granicznych w latach II wojny światowej”, mgr Łukasz Połomski (Państwowe Towarzystwo Histryczne) –„Mniejszości narodowe Sądecczyzny wobec agresji niemieckiej w 1939 r”, dr Dawid Golik (IPN Kraków) – „Podhalańczycy AK-1 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej”, dr Piotr Wierzbicki (Muzeum Armii Krajowej, Państwowe Towarzystwo Historyczne) – „Kurierzy i Sądecczyzna w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Muzeum Armii Krajowej w Krakowie” oraz mgr Eduard Laincz (histork ze Starej Lubovni) – „Pomoc Słowaków w polskiej walce w latach 1939-1944”. W programie konferencji znajdowało się również otwarcie wystawy w Izbie Pamięci poświęconej Kurierom i przewodnikom oraz organizatorom przerzutów granicznych w latach II wojny światowej, oraz pokaz broni palnej wykorzystywanej przez odziały partyzanckie. Kustoszem wystawy był p. Mieczysław Łomnicki a wystawę przygotowali członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego :mgr Paweł Terbka, Adam Borek, Edward Janur oraz mgr inż. Ryszard Wasiluk ze Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni „VIS-35”.W programie konferencji znalazła się również chwila na osobiste wspomnienia córki kuriera Michała Łomnickiego p. Wandy Dulak. Na zakończenie wyświetlona została projekcja filmów dokumentalnych ze zbiorów p. Adama Borka, Pawła Terbki, Piotra Wierzbickiego.

305831