Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statut i struktura

Treść

Załącznik nr 1

Do UCHWAŁY NRLIII/349/18

RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2018 r.

 

STATUT

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIWNICZNEJ-ZDROJU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju – zwany dalej MGOK – jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz862)

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 r. poz.994/,

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm./,

4) Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 /Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm./,

5) Niniejszego statutu,

§ 2

1. Siedzibą MGOK jest Miasto Piwniczna-Zdrój, adres: 33-350 Piwniczna-Zdrój, Rynek 11.

2. Terenem działania MGOK jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój.

3. MGOK jest wpisany do gminnego rejestru instytucji kultury pod poz. 2i posiada osobowość prawną.

4. Organizatorem działalności kulturalnej jest Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój.

5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.

6. MGOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz numerem telefonu, numerem NIP i Regon.

7. MGOK używa w nazwie imię Danuty Szaflarskiej, jako znak identyfikujący Ośrodek obok nazwy urzędowej.

Rozdział II

Zadania i zakres działalności

§ 3

1. Działalność MGOK polega na tworzeniu oraz upowszechnianiu i ochronie kultury.

2. Do podstawowego programu działalności kulturalnej należy w szczególności:

1) Inspiracja i koordynacja działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy,

2) Edukacja kulturalna, przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,

3) Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,

4) Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

5) Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

6) Rozpoznawanie, pobudzanie zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

7) Ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu.

§ 4

1. Zadania podstawowe MGOK realizuje poprzez:

1) Organizowanie różnorakich form prezentacji sylwetek i dorobku kulturalnego twórców i artystów,

2) Organizowanie okolicznościowych spotkań, prelekcji, odczytów, wystaw, pokazów i przeglądów w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,

3) Organizowanie artystycznych i rozrywkowych imprez estradowych, koncertów, festynów, dyskotek, konkursów,

4) Pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,

5) Działalność instruktażowo-metodyczną, organizowanie zespołów zainteresowań, kół i pracowni tematycznych, kursów, zajęć warsztatowych i edukacyjnych,

6) Współorganizowanie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej,

7) Obsługę techniczną i organizacyjną imprez kulturalnych,

8) Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich na terenie MiG Piwniczna-Zdrój,

9) Prowadzi prasową działalność wydawniczą i dziennikarską, jako wydawca czasopisma „Znad Popradu”.

2. MGOK może prowadzić dodatkowe zadania oraz inne działania gospodarcze w miarę posiadanych możliwości i warunków organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności:

1) Prowadzić działalność związaną z promocją i reklamą, wypoczynkiem i turystyką, profilaktyką, rekreacją, zajęciami i imprezami sportowymi,

2) Realizować imprezy zlecone- okolicznościowe, rodzinne,

3) Współpracować i udzielać pomocy jednostkom pomocniczym w organizowaniu imprez,

4) Współpracować z innymi instytucjami kultury, bibliotekami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi.

§ 5

MGOK może prowadzić działalność w oparciu o posiadana bazę, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie działalności bieżącej. Działalność ta może polegać w szczególności na:

1. Wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne, sportowe, handlowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych, instytucji.

2. Realizację imprez zleconych.

3. Prowadzeniu działalności gastronomicznej.

4. Działalność, o której mowa w ust.1 - 3 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych, a przychód z tej działalności służy do realizacji celów statutowych MGOK.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 6

1. Działalnością MGOK kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza.

2. Burmistrz wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 7

1. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) Zarządzanie instytucją oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) Kierowanie bieżącą działalnością,

3) Zarządzanie majątkiem,

4) Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników,

5) Wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

6) Ustalanie rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej,

7) Tworzenie regulaminu organizacyjnego, ustalanie podziału zadań,

2. Dyrektor odpowiada za działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno- gospodarczą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu MGOK upoważniony jest samodzielnie dyrektor.

4. W strukturze instytucji kultury przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora,

5. Zastępcę dyrektora zatrudnia i zwalnia Dyrektor po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

6. Zastępca dyrektora wykonuje obowiązki wskazane w Regulaminie oraz inspiruje nadzoruje kierunki działania MGOK w szczególności w zakresie:

1) Organizowania przeglądów, programów wystawienniczych, muzycznych folklorystycznych,

2) Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

3) Współdziałania z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

§ 8

Organizację wewnętrzną MGOK określa regulamin Organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój, działającego w imieniu Organizatora.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

1. MGOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

2. MGOK prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm. ustalony przez dyrektora na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o rachunkowości z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. MGOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

3. MGOK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej zlecone przez Organizatora.

4. MGOK otrzymuje od Organizatora corocznie dotację podmiotową na działalność bieżącą, na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie MGOK mogą pochodzić również z:

1) Przychodów z prowadzonej działalności, o której mowa w § 4 i § 5, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) Darowizn, sponsoringu i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

3) Przychodów z najmu,

4) Innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.

5. MGOK otrzymuje od Organizatora środki finansowe w formie dotacji:

1) Podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remont obiektów,

2) Celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) Celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

6. Dyrektor MGOK corocznie przedkłada Radzie Miasta i Gminy sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadania w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do zatwierdzenia.

Rozdział V

Prowadzenie działalności innej niż kulturalna

Organizator zleca prowadzenie przez MGOK Punktu Informacji Turystycznej, Kąpieliska na Radwanowie oraz Hali Widowiskowo-Sportowej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.

2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PIWNICZNEJ-ZDROJU

Pliki do pobrania

300082