Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Plan Rozwoju MGOK 2023-2026

Treść

 

PLAN ROZWOJU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W PIWNICZNEJ-ZDROJU NA LATA 2023 – 2026

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury mieści się przy ul. Rynek 11 w Piwnicznej-Zdroju, w budynku dawnej szkoły, wybudowanej w latach 1906-1908. Po przeniesieniu szkoły do nowej lokalizacji, przy ulicy Krynickiej swoja działalność rozpoczął w nim ośrodek kultury, który od 1978 roku pełnił rolę animatora życia kulturalnego w mieście i gminie oraz sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad amatorską działalnością artystyczną w przysiółkach gminy.

Od lipca 1989 roku Ośrodek Kultury funkcjonował w formie zakładu budżetowego, a od stycznia 2000 roku przekształcił się w Samorządową Instytucję Kultury. W 2012 roku w Piwnicznej-Zdroju oddano do użytku rozbudowany i zmodernizowany Dom Kultury.

W ramach swojej działalności MGOK prowadzi dwie świetlice wiejskie: w Łomnicy-Zdroju oraz w Zubrzyku, a także Kąpielisko na Radwanowie (Łomnickie)  i Halę Widowiskowo-Sportową (przy SP nr 1 w Piwnicznej-Zdroju).

 

MISJA:

Chcę, aby MGOK odgrywał większą rolę w życiu mieszkańców, stale ich aktywizując i zwiększając ich zapotrzebowanie na odbiór kultury poprzez kształtowanie ich potrzeb m.in. przez edukację kulturalną, rozwój pasji i zainteresowań, wspieranie talentów, którymi dysponują mieszkańcy – zarówno jeśli chodzi o dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Chcę, by Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury stał się miejscem dialogu z mieszkańcami i żeby mieli oni realny wpływ na współtworzenia oferty naszego Ośrodka, a tym samym wzrósł poziom ich angażowania się w działania, a nie tylko biernego uczestnictwa.

Aby przestrzenie, które są w zasobie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na wszelkie przejawy sztuki i działalności artystycznej – szczególnie tej amatorskiej. Chcę stworzyć miejsce przyjazne dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego, działalności kulturalnej, która zachęci do aktywnego w niej uczestnictwa wspierając tym samym rozwój więzi i poczucia wspólnoty wśród lokalnej społeczności.

 

WIZJA:

MGOK jako nowoczesna jednostka odpowiadająca na potrzeby mieszkańców, realizująca ich pomysły, dzięki czemu ich wpływ na ofertę kulturalną będzie większy. Nieustanne należy zatem podejmować starania o poszerzanie oferty ośrodka na podstawie potrzeb lokalnej społeczności, która pozwoli na przyciąganie szerszego grona odbiorców, nie zapominając przy tym także o turystach, którzy również korzystają z naszej oferty. Największym wyzwaniem będzie realizacja oferty dla osób w średnim wieku (najczęściej pracują one poza gminą, dysponują niewielką ilością czasu, oferta musi być zatem bardzo dobrze dopasowana do ich potrzeb) oraz seniorów, którzy stanowią liczną grupę na terenie naszej Gminy, ale chętnie angażującą się.

Chcę, aby MGOK:

- stał się miejscem przyjaznym dla rozwoju szeroko pojętej amatorskiej działalności artystycznej – sztuk plastycznych, teatrów amatorskich, zespołów

- zwiększał zaangażowania wszystkich grup wiekowych /szczególnie powyżej 40 roku życia/

- stale poszerzał swoją ofertę i kształtował potrzeby kulturalne mieszkańców /tworzył warunki do rozwoju ich zainteresowań/

- inicjował więcej działań w formie pikników, festynów, koncertów plenerowych, wyjazdów, warsztatów, prelekcji związanych z działalnością statutową.

- organizował więcej wystaw i konkursów z różnych dziedzin sztuki /dążenie, aby sztuka była egalitarna, a nie elitarna/

- promował działania kulturalne

- dbał o tradycje lokalne /folkor/ i wzmacniał świadomość o lokalnych legendach

- aranżował nowe/innowacyjne przestrzenie dla kultury

- swoimi działaniami zwiększał rozpoznawalność Gminy poprzez zaistnienie na kulturalnej mapie Polski.

 

CELE:

Głównym celem jest zwiększenie roli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w życiu mieszkańców, jako swoistego centrum kulturalnego.

Cele krótkoterminowe to przede wszystkim:

I. Nacisk na edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę, a także zajęcia rozwijające talenty (w miarę zapotrzebowania także w świetlicach wiejskich):

a) dla najmłodszych grup wiekowych:

Scena malucha – we współpracy z przedszkolami z terenu MiG Piwniczna-Zdrój, ale także spoza gminy konkursy wokalne dla najmłodszych dzieci, Klub Twórczego malucha – zajęcia kreatywne dla najmłodszych dzieci, nauka języków obcych przez zabawę,

b) dla starszych dzieci i młodzieży:

Twórz jak artysta – zajęcia kreatywne dla starszych dzieci wprowadzające w techniki tworzenia znanych artystów, warsztaty teatralne, zajęcia nauki gry na instrumentach (pianino, gitara, ukulele, skrzypce, instrumenty dęte), konkursy i przeglądy piosenek, warsztaty wokalne, nauka języków obcych, haft dla cierpliwych, warsztaty zgodne z zapotrzebowaniem, m.in. z szydełkowania, fotografii, haftu, ceramiki, wyplatania)

c) dorosłych:

stałe i okolicznościowe warsztaty kreatywne (haft dla cierpliwych, tkanie, wyplatanie, szydełkowanie), spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami, podróżnikami), wystawy, spektakle.

II. Organizacja przeglądów i konkursów talentów we współpracy z placówkami oświatowymi

III. Współpraca z artystami i twórcami, szczególnie z terenu Gminy

IV. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, które mają podobne cele i zadania

V. Współpraca z innymi Ośrodkami Kultury

VI. Integracja społeczności lokalnej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców

 

Cele długoterminowe:

- organizacja cyklicznych wydarzeń kulturalnych (przeglądy piosenek, warsztatów, koncertów, turniejów oraz tematycznych)

- wypracowanie dla każdej wsi z terenu Gminy jednego stałego wydarzenia kulturalnego/imprezy; a w Piwnicznej-Zdroju: dla Miasta  i Kosarzysk

- wprowadzenie zajęć i warsztatów dla różnych grup wiekowych we współpracy z artystami i twórcami z terenu Gminy

- organizacja odpłatnych wyjazdów dla mieszkańców do większych ośrodków kulturalnych, m.in. na spektakle, aby ułatwić im korzystanie także z oferty kulturalnej poza Gminą

- podjęcie starań o coroczne zwiększenie dotacji podmiotowej organizatora o realne wskaźniki (inflacji oraz wartość wzrostu wynagrodzeń).

- wprowadzenie konkursu na budżet związany z działaniami kulturalnymi w Gminie – dążenie do wydzielenia środków na coroczny konkurs, który będzie przeznaczany na częściowe wsparcie działań kulturalnych na terenie Gminy, dzięki czemu będziemy mogli realizować ciekawe projekty różnych grup, jako swoich partnerów (wartość wydzielonych środków uzależniona będzie od przyznanej przez organizatora dotacji),

- przygotowanie sal wystawowych

- pozyskanie niewielkiej mobilnej sceny

- nabycie cyfrowego projektora pod działalność niewielkiego kina studyjnego (wraz z zakupem mobilnego nagłośnienia i parasola licencyjnego)

- dążenie do pozyskiwania środków zewnętrznych dedykowanych dla instytucji kultury, które pozwolą na poszerzania nie tylko oferty kulturalnej, ale także doposażenie ośrodka.

- organizacja seansów kina plenerowego w okresie wakacyjnym na terenie gminy

- zwiększenie promocji sołectw /we współpracy z sołtysami i stowarzyszeniami działającymi na ich terenie/

 

PRZEZ CAŁY CZAS MGOK ZAMIERZA KONTYNUOWAĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ:

- prowadzić na wszystkich swoich obiektach działalność zgodną z zadaniami statutowymi

- promować twórczość lokalną

- promować lokalną historię i folklor

- prowadzić i rozwijać zespoły funkcjonujące w MGOK (RZ Dolina Popradu oraz Małe Piwnicoki)

- współpracować ze stowarzyszeniami

- zwiększać rozpoznawalność Gminy poprzez promocję zasobów jakimi dysponuje nasz region /kultura, sztuka, turystyka/

 

ZAGROŻENIA:

Zagrożenia dla Planu to przede wszystkim realizacja przychodów z prowadzonej działalności:

a) obecnie znaczną część przychodów ośrodka stanowią wpływy z basenów, które jako obiekt sezonowy uzależnione są od pogody jaka panuje w okresie ich funkcjonowania, są one zatem nieprzewidywalne jeśli chodzi o możliwość ich realizacji. Dodatkowo obiekt funkcjonuje tylko sezonowo, a przychody muszą pokrywać jego utrzymanie przez cały rok

b) prowadzona działalność, tj. baseny i hala pochłaniają ok. 1/3 dotacji podmiotowej organizatora, powoduje brak możliwości tworzenia bardzo bogatej oferty kulturalnej­­­­­­

c) bliskość innych konkurencyjnych ośrodków (kąpieliska/baseny, lodowiska, czy obiekty sportowe) powoduje, że ustalane ceny muszą odzwierciedlać sytuacje rynkową, ale także bliskoś­­­ć do innych miejsc rekreacyjnych, ceny muszą też być adekwatne do stanu obiektów

d) obiekty, ale także ich wyposażenie, mają już swoje lata i powoli wymagają nakładów finansowych na remonty i naprawy.

 

 

Justyna Deryng

Piwniczna-Zdrój, dn. 30.06.2023 r.

Pliki do pobrania

300082