Przejdź do treści
Przejdź do stopki

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) dalej RODO - informujemy, że:

1. Administrator Danych – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju przy ul. Rynek 11, 33-350 Piwniczna-Zdrój, wpisany do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr 2, NIP: 734-10-24-904, REGON: 000968374, tel. 18 446 41 57

 

 

 

2. Inspektor Ochrony Danych odpowiada na pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD jest możliwy poprzez e-mail: inspektor@odo.info.pl .
 

3. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:
a) wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, realizacją celów statutowych (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, a także organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych, seansów filmowych, itp.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO.
b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak: wykonanie zawartych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, ustalenie i obrona roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez czas wykonywania zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju i innych prawnych obowiązków w tym umownych (przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej), i/lub
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać Państwa dane,

i/lub
c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

5. Państwa dane mogą być przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej-Zdroju przekazywane  partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO, także do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Mają Państwo prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:  
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresu jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze,
d) ewentualnego źródła pozyskania danych,
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
f) planowanego okresu przechowywania danych.

 

336985